Home > Blossary: Assessment (peer- and self assessment)
This Glossary is to contain terms related to assessment in higher education, especially in soft-skills training.

Category: Education

6 Terms

Created by: Galya Velichkova

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Compare Language

Skills for emotionally intelligent communication, in the field of professional realization and academic development. These skills play an important role in all means and forms of communication in the ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education; Special education

Skills for professional, academic, private or social communication, which provide efficiency of the interaction, thanks to the positive self-assertion of the personal position and respect for the ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education; Special education

In the education field, evaluation is a method of measuring the knowledge and skills of trainees by benchmarking them with the set criteria. In terms of the time of measurement and valuation of the ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education

Умения за емоционално интелигентно общуване, в сферата на професионалната реализация и академичното развитие. Тези умения играят важна роля при всички средства и форми на комуникация в споменатите ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education; Special education

Умения за професионално, академично, частно или социално общуване, които осигуряват ефективност на комуникацията, благодарение на позитивното самоутвърждаване на личната позиция и уважението към ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education; Special education

В сферата на образованието, оценяването е метод за измерване на знанията и уменията на обучаваните, чрез съизмерването им със зададени критерии. От гледна точка на момента на измерване и остойностяван ...

Domain: Education; Category: General education; Higher education

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

This Blossary is to list several terms connected ...

Category: Education

By: Galya Velichkova

This Blossary is to present definitions for ...

Category: Literature

By: Galya Velichkova


© 2020 CSOFT International, Ltd.