Home > Blossary: Dini Terimler Sözlüğü
İslâmî kelime, terim ve deyimleri içine alan sözlük.

Category: Religion

6 Terms

Created by: singlek

Number of Blossarys: 2

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Compare Language

Hindistan'da kutsal metin kabul edilen Vedalar'ın yorumu mahiyetindeki Brahmanalar'da yer alan ve kast sisteminin en üst tabakasını oluşturan Brahmanlar'ca temsil edilen dinî yapı. Sanskritçe'de ...

Domain: Religion; Category: General religion

Hindistan'ın geleneksel dini. Batı literatüründe kullanılan Hinduism tabirinin menşei, VIII. yüzyılda Hindis­tan'ı fethe başlayan müslümanlann böl­gede oturan halkı, eski adı Sindhu olan İndus ...

Domain: Religion; Category: Hinduism

İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adı. Akaid, "Düğümlemek" mânasındaki akd kökünden türemiş bulunan akide kelimesinin çoğuludur. Aynı kökten tü­retilen ...

Domain: Religion; Category: Islam

Hicrî yılın ilk ayı. "Haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarında­ki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

Domain: Religion; Category: Islam

Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan dinî figür. Haç kelimesi Türkçe'ye Ermenice'den geçmiştir. Batı dillerinde haç karşılığı ola­rak Latince crux köküne dayanan cross (Ing.). croix (Fr.) ve kreuz ...

Domain: Religion; Category: Christianity

Nassın lafız ve mânasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat metotları kullanılarak şer'î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma çabasının genel adı. Sözlükte "çaba göstermek, bütün ...

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Technical terms used in engineering

Category: Engineering

By: singlek


© 2019 CSOFT International, Ltd.